Werkwijze

Werkwijze

Mensgericht en professioneel

De zorgverlening van Izeboud Zorg rust op twee pijlers: mensgerichte persoonlijke benadering en professionele verantwoording.

Cliënten wonen bij ons zelfstandig en worden intensief begeleid. Elke cliënt wordt begeleid door een persoonlijke begeleider. Daarnaast krijgen cliënten behandeling van GGZ-organisaties die met ons samenwerken, namelijk Jellinek, Altrecht en Fivoor.

Na een uitgebreide intake wordt bekeken op welke punten en leefgebieden een cliënt ondersteuning nodig heeft. Naast de persoonlijke begeleiding biedt Izeboud Zorg: persoonlijke verzorging, huishoudelijke zorg en groepsbijeenkomsten aan. Verder is er een ontmoetingsplek in Nieuwegein waar cliënten gezamenlijk kunnen eten. Izeboud Zorg verzorgt ook andere activiteiten en stimuleert cliënten om naar dagbesteding te gaan en / of bekijkt in overleg de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan.

Uitsluitingscriteria voor het in zorg nemen van een nieuwe cliënt zijn:

  • Actieve verslaving die niet omgebogen kan worden naar abstinentie
  • Actie psychose die niet in remissie gebracht kan worden
  • Agressie
  • Actieve suïcidaliteit

Presentiebenadering

Izeboud Zorg wil zorg bieden die verder gaat dan professionele ondersteuning. Management en medewerkers omarmen de presentiebenadering van prof. Dr. Andries Baart: ‘’Door te zijn met degene die zorg behoeft, kun je gaan zien en begrijpen wat je voor deze persoon kunt doen en wie je daarbij voor hem of haar kunt zijn’’. Het is geen vastomlijnde methode, maar een benadering vanuit de relatie. ‘’De relatie biedt het afstemmingskader om te bepalen wat hier en nu goede zorg is. Uitgaand van en aansluitend bij de leefwereld en in voortdurende afstemming op de ander en diens leven. Deze benadering is in alle zorg- en hulpcontexten relevant en werkt in het bijzonder goed voor mensen die anders moeilijk bereikbaar zijn of bij wie de problemen complex zijn’’.

Medewerkers met open oog en hart

Deze werkwijze betekent dat alle medewerkers van Izeboud Zorg een open agenda hebben. Wij hebben oog voor wat zich niet zomaar toont. Onze presentie draagt bij aan goede, passende hulp.

Izeboud Zorg is een betrokken, toegewijd team. Wij bieden hulp, steun en zorg vanuit de relatie met cliënten. We sluiten aan bij de leefwereld en levensloop van de hulpzoekenden en erkennen hen als mensen die voluit meetellen, geëerd worden en een maatschappelijke positie mogen innemen. Daarmee bereiken wij dat de cliënt tevoorschijn kan komen en het beste zijn of haar mogelijkheden kan benutten.

Vanuit de presentiebenadering die wij hanteren bieden alle medewerkers naast de eigen (professionele) expertise en competenties ook zichzelf aan. Dat gebeurt transparant en methodisch. Het is een manier van doen die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en liefdevolle trouw.

Liefde, waarheid, vrijheid en verantwoordelijkheid

  • Mensgericht
  • Professioneel
  • Betrokken en toegewijd team
  • Aansluitend bij leefwereld van cliënten
  • Onafhankelijk getoetst op kwaliteit

Cliënttevredenheid

Sinds maart 2017 woon ik bij Izeboud Zorg. Nadat ik afgekickt ben, ben ik daar gekomen. Ik heb sindsdien geen druppel meer gedronken. Daar hebben ze me goed mee geholpen. Ze zeggen dat ik best trots mag zijn op mezelf. Ik vind de zorg liefdevol, spontaan en begripvol. We spreken en behandelen elkaar op basis van normen, waarden en respect. Dat vind ik belangrijk net als openhartigheid, dat vind ik ook belangrijk. Zo kun je een goede verstandhouding opbouwen
AvW, woont sinds maart 2017 bij Izeboud Zorg